รู้จักกับเรา

Shakira Halal Foods

ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป (ฮาลาล) ในระดับสากลที่มีความเป็นเลิศด้านกระบวนการผลิต บริการจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพันธกิจ ที่จะขยายธุรกิจออกสู่ตลาดต่างประเทศ

ชากีรา ฮาลาล ฟู้ดส์

   บริษัท ชากีรา ฮาลาล ฟู้ดส์ จำกัด  ก่อตั้งเมื่อวันที่  25 สิงหาคม 2560  มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปที่เป็นฮาลาล  ปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ท้องตลาดแล้วคือ ไส้กรอกอีสานเนื้อ Premium , เนื้อโคขุนแดดเดียว และแหนมเนื้อโคขุน

   ปัจจุบันบริษัทชากีรา ฮาลาล ฟู้ดส์ จำกัด มีโรงงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 32/15 หมู่ที่ 3 ถนนเลียบคลองโต๊ะใหม่ ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  และมีสำนักงานประสานงานอยู่เลขที่ 8 ซอยกรุงเทพกรีฑา 9 (บ้านสวนริมคลอง) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

   ด้วยศักยภาพและความตั้งใจจริงของเราทำให้เราได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบการ StartUpของโปรแกรมบ่มเพาะ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. และเป็นผู้ประกอบการภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐอีกหลายแห่ง เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม , กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ , สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นต้น

   ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองเครื่องหมาย อย.และเครื่องหมายรับรองฮาลาล อีกทั้งยังได้รับโล่ห์รางวัล ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมน่าซื้อ ในงาน SPARK STSP Innovation Fair 2018 และรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นภายใต้โครงการเสริมสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

   บริษัทชากีรา ฮาลาล ฟู้ดส์ จำกัด มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป (ฮาลาล) ในระดับสากลที่มีความเป็นเลิศด้านกระบวนการผลิต บริการจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพันธกิจ ที่จะขยายธุรกิจออกสู่ตลาดต่างประเทศ

มาตรฐาน/รางวัล

ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานเนื้อ ชากีรา
ผลิตภัณฑ์ เนื้อโคขุนแดดเดียว ชากีรา
ไส้กรอกอีสานเนื้อ ชากีรา ได้รับการรับรองเครื่องหมาย อย.  เลขที่ 12-2-03361-6-0002  ได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาล เลขที่ 31 H 970 001 06 61

เนื้อโคขุนแดดเดียว ชากีรา ได้รับการรับรองเครื่องหมาย อย. เลขที่ 12-2-03361-6-0001  ได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาล 31 H 970 002 06 61

โล่ห์รางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมน่าซื้อ ในงาน SPARK STSP Innovation Fair 2018

โล่ห์รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นภายใต้โครงการเสริมสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล 2018

เกียรติบัตรโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2019

ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ NIA-Deep South Innovation Program 2019

Certificate of training for Satisfactory Participation in TMB LEAN Quick Win Course

ทีมงานชากีราฯ

ทีมงานบริษัทชากีรา ฮาลาล ฟู้ดส์ จำกัด ได้รับการฝึกอบรม และฝึกฝนจนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานออกสู่ท้องตลาดได้อย่างมีคุณภาพ

เรามีทีมงานที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการพัฒนาทั้งด้านการผลิต และการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพต่างๆ และมีรางวัลการันตี

ซากีรีน อัลอิสฮักก์

ผู้ก่อตั้ง / ประธานกรรมการบริษัทฯ

นูรดิง หะยีดาโอะ

หัวหน้าฝ่ายจัดการโรงงาน

นัฐพงษ์ แซ่เต็ง

ผู้บริหารทั่วไป / กรรมการบริษัทฯ

ซูไฮมี อาแวโด

หัวหน้าฝ่ายจัดการสำนักงาน